Menu
Niet ingelogd

Bekijk alle auto onderdelen

Op werkdagen voor 16:15 besteld, vandaag verzonden Professioneel advies Hoge kwaliteit
Op werkdagen voor 16:15 besteld, vandaag verzonden
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Artikel 1. Inleiding voorwaarden
 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop of verkoop tussen Tuynder B.V. en de opdrachtgever.
 • 1.2 Voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Tuynder B.V..
 • 1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Tuynder B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 1.4 Koper wordt geacht bij bestelling bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden van Tuynder B.V..
 • 1.5 Onze artikelen zijn merendeels originele onderdelen, de opgegeven originele nummers van niet originele onderdelen zijn uitsluitend bestemd ter vergelijking.
 • Artikel 2. Offertes
 • 2.1 Alle prijsopgaven zijn, tenzij anders is bepaald, vrijblijvend voor wat betreft levertermijn en prijs.
 • 2.2 Prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en gelden 'af magazijn' te Nootdorp.
 • 2.3 Door het publiceren van een nieuwe prijslijst zijn alle voorgaande prijzen vervallen. De prijslijsten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • .2.4 Speciaal bestelde delen kunnen een afwijkende prijs hebben ten opzichte van uit voorraad geleverde artikelen. Dit zal in overleg met de opdrachtgever worden afgestemd, voordat de bestelling wordt doorgevoerd.
 • 2.5 Afbeeldingen dienen slechts tot aanduiding van de producten. Deze kunnen in onderdelen afwijken. Tuynder B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen, druk- en schrijffouten.
 • 2.6 De geldigheidsduur van een prijsofferte is twee weken, tenzij het een actie betreft en deze binnen de geldende twee weken verloopt.
 • 2.7 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één van de prijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is Tuynder B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. Tuynder B.V. maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. In overleg met opdrachtgever zal dan bepaald worden of een bestelling zal worden geannuleerd of worden doorgezet.
 • Artikel 3. Overeenkomsten
 • 3.1 De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Tuynder B.V. van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Tuynder B.V. (bijvoorbeeld per fax, website of e-mail), als uit het feit dat Tuynder B.V. uitvoering geeft aan de overeenkomst door mondelinge toestemming (bijvoorbeeld telefonisch).
 • Artikel 4. Levering
 • 4.1 Opdrachtgever heeft de keuze tussen het afhalen van de producten aan het magazijn van Tuynder B.V. te Nootdorp of het laten bezorgen c.q. verzenden van de producten. Alle leveringen worden geleverd vanuit het magazijn van Tuynder B.V.. De kosten voor het laten bezorgen c.q. verzenden van de producten zijn niet in de prijzen inbegrepen.
 • 4.2 Zendingen met een waarde van minimaal € 200,- netto (excl. BTW) worden vrij van transportkosten geleverd, mits deze binnen de maatvoering van de pakketdienst valt. Wanneer het volume te groot is voor verzending met de pakketdienst zullen de verzendkosten wel worden doorberekend.
 • 4.3 Verzendkosten bij foutieve bestelling worden niet gecrediteerd.
 • 4.4 Levering, door middel van verzending c.q. bezorging, geschiedt aan het door de opdrachtgever aan te geven adres.
 • 4.5 Tuynder B.V. behoudt zich het recht om bestelde producten in deelleveringen te leveren c.q. te annuleren zonder hiervoor enige vorm van schadevergoeding aan koper gehouden te zijn.
 • 4.6 Producten worden door Tuynder B.V. zorgvuldig beschermd tegen mogelijke beschadiging tijdens verzending. Echter mocht er onverhoopt toch schade ontstaan door verzending van producten zijn deze voor risico van de opdrachtgever.
 • Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
 • 5.1 Betalingen van bestellingen die worden afgehaald dienen direct te worden voldaan, tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen. Dit kan contant of per pinbetaling.
 • 5.2 Verzending geschiedt onder rembours of vooruitbetaling (bankoverboeking/paypal), tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 5.3 Betalingen die niet contant zijn voldaan, doordat (schriftelijk) anders overeen is gekomen, dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn.
 • 5.4 Bij te late betaling is de koper een rente verschuldigd van 7% per maand.
 • 5.5 Alle producten blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is voldaan.
 • 5.6 Alle door Tuynder B.V. wegens wanbetaling te maken kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn ten laste van de opdrachtgever, zulks met een minimum van € 25.
 • Artikel 6. Overmacht
 • 6.1 Onder overmacht wordt verstaan de onvoorziene situaties, zoals bijvoorbeeld brand, ernstige systeemstoringen, storingen bij leveranciers, producten die door de leverancier beschadigd worden aangeleverd.
 • 6.2 Tuynder B.V. heeft in geval van overmacht de keus de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te annuleren.
 • Artikel 7. Opschorting en ontbinding
 • 7.1 Indien opdrachtgever nalatig is met de betaling van een opeisbare vordering, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement is verklaard, alsmede in geval van overlijden van de opdrachtgever, worden de vorderingen van Tuynder B.V. ineens opeisbaar en heeft Tuynder B.V. het recht nog niet uitgevoerde orders/offertes, hetzij geheel, hetzij ten dele te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Artikel 8. Procedé bij retouren
 • 8.1 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd, indien vooraf onze instemming is gevraagd. De retourzendingen en garantiebeoordelingen, dienen franco en voor risico van de afzender aan ons adres toegezonden te worden.
 • 8.2 Retour ontvangen producten worden alleen geaccepteerd met kopie van de factuur en binnen 8 dagen na factuurdatum, mits onbeschadigd en in originele verpakking.
 • 8.3 Elektronische artikelen worden nooit retour genomen.
 • 8.4 Voor geretourneerde producten zal standaard 5% behandelingskosten van de aankoopprijs in rekening worden gebracht.
 • 8.5 Voordat wordt overgegaan tot monteren/behandelen van producten dienen deze te worden gecontroleerd. Behandelde producten kunnen niet retour worden genomen.
 • 8.6 Producten die speciaal voor de opdrachtgever zijn besteld bij de leverancier, worden niet retourgenomen.
 • 8.7 Tuynder B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de creditering van retourgoederen te weigeren.
 • Artikel 9. Garantie
 • 9.1 Reclames ontvangen wij gaarne binnen twee dagen na ontvangst van de producten. Indien deze ons niet binnen acht dagen na factuurdatum hebben bereikt, worden deze niet meer aanvaard.
 • 9.2 De garantie beperkt zich tot hetgeen ons door onze leveranciers wordt vergoed.
 • 9.3 De garantie is beperkt tot het gratis leveren van onderdelen welke fabrieksfouten vertonen. Defecten welke op andere wijze dan normaal zijn ontstaan, vallen buiten de garantie.
 • 9.4 Goederen waaraan herstellingen en/of veranderingen zijn aangebracht, worden niet gegarandeerd.
 • 9.5 Behoudens de garantie, rust noch op Tuynder B.V., noch op de leveranciers van Tuynder B.V. enige aansprakelijkheid tegenover de koper. Tuynder B.V. is nimmer tot enige vergoeding gehouden van schade en/of kosten welke voor de koper en/of derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de levering en/of het gebruik van het gekochte; de koper is gehouden zowel Tuynder B.V. als de leveranciers van Tuynder B.V. te vrijwaren van alle vorderingen te dezer zake van derden.
 • 9.6 Niet voor vergoeding door Tuynder B.V. komt in aanmerking bedrijfsschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.
 • 9.7 Alle geschillen die voortvloeien tussen Tuynder B.V. en opdrachtgever zullen in eerste aanleg uitsluitend berecht worden door een bevoegd rechter volgens het Nederlands recht.